<<
Energi og Varme | Elektricitet og Magnetisme | Bølger | Atom og Kernefysik | Mekanik | Enheder og tabelværdier
<<

Atom og Kernefysik

 

Fysiske størrelser SI Enheder
A: Aktivitet Bq becquerel
k: halveringskonstanten s^-1
T½: halveringstid s sekund
l: bølgekængde m meter
f: frekvens Hz hertz
A: neukleontal  
Z: protontal    
D: absorberet dosis Gy gray
H: dosisækvivalent Sv sievert
E: energi J Joule
m: masse kg kilogram
f: tid s sekund

 

Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetisk stråling (som fx synligt lys, røntgenstråling, gammastråling) udbreder sig i vakuum med lysets fart c.
E er energien af en foton med frekvensen
Atomer, elektroner og stråling
En er energien af et hydrogenatom i den n'te stationære tilstand
Et atom kan ændre energitilstand ved at udsende eller absorbere en foton. De to hele tal n og m nummerer atomets stationære energitilstande. Atomets laveste energitilstand kaldes grundtilstanden. Andre energitilstande kaldes exciterede tilstande. 
Ekin er den maksimale kinetiske energi af elektroner, som løsrives af stråling med frekvensen f fra et metal, som har løsrivelsesarbejdet Al. Den mindste frekvens af stråling, der kan løsrive elektroner, kaldes grænsefrekvensen fo .
Ved nedbremsning af elektroner i et materiale kan der udsendes røntgenstråking. f max er den største frekvens og l min den mindste bølgelængde af den udsendte røntgenstråling, når elektronernes kinetiske energi er Ekin. Figuren er en skitse af et røntgenspektrum. Liniespektret skyldes fotoner, der udsendes ved elektronovergange i det nedbremsede materiale. 
n hel Efter diffraktionen af røntgenstråling i en krystal har strålingintensiteten maksima i de retninger, som danner vinklerne q n med gitterpladerne. d er afstanden mellem gitterplanerne. 
Absorption af ioniserende stråling
Den absorberede dosis D er den energi, som den ioniserede stråling afsætter pr. masseenhed. 
H er dosisækvivalentent ved en bestråling, når strålingens kvalitetsfaktor er Q , og den absorberede dosis er D . 
Kernefysik 
Forskellige måder, hvorpå et neuklid kan angives.
A = Z + N Neukleonantallet A er antallet af neukleoner i en kerne. Protontallet Z er antallet af protoner i kernen, og neutrontallet N er antallet af neutroner i kernen.
A kaldes undertiden massetallet, idet A ofte er meget nær talværdi af kernens masse angivet i enheden u. Z kaldes også atomnummeret.
Radioaktiv henfald
Eksempel på a- henfald.
Eksempel på b^- henfald
Eksempel på b^+ -henfald
Eksempel på g-henfald
*Ba137/56 er en exciteret tilstand af Ba137/56 
N er antallet af kerner til tiden t af et radioaktivt nuklid, og N 0 er antallet til tiden t =0 s 
Sammenhængen mellem halveringstid og henfaldskonstanten k
Sammenhængen mellem aktiviteten A og antallet af radioaktive kerner N i en stofprøve, der kun indeholder kerner af ét radioaktivt nuklioid med henfaldskonstanten k . 
A er aktiviteten til tiden t fra en stofmængde, der kun indeholder ét nuklid, og som til tiden t=0 s har aktiviteten A 0 . 
Kerners energiforhold
Ækvivalsen mellem masse og energi.
Q -værdien ved en kerneproces er tilvæksten i kinetisk energi. Dm er tilvæksten i den samlede masse ved kerneprocessen.