<<
Energi og Varme | Elektricitet og Magnetisme | Bølger | Atom og Kernefysik | Mekanik | Enheder og tabelværdier
<<

Elektricitet og magnetisme 
  
 

Fysiske størrelser SI Enheder
I: strømstyrke A ampere
U: spændingsfald V volt
R: resistans W ohm
e: resistivitet W*m  
Uo: elektromotorisk kraft V volt
Up: polspænding V volt
q,Q: elektrisk ladning C coulomb
C: kapacitans F farad
E: elektrisk feltstyrke V/m  
B: magnetisk fluxtæthed T tesla
E: energi J joule
P: effekt W watt
t: tid s sekund
Retlinjet bevægelse
Q er den elektriske ladning, der i løbet af tidsrummet t strømmer igennem et tværsnit af en leder, hvor strømstyrken er I.  
P er den effekt, hvormed der omsættes elektrisk energi i en komponent, når spændingsfaldet over komponenten er U, og strømstyrken gennem den er I.  
E er den elktriske energi, som omsættes i en komponent, når spændingsfaldet over den er U, og den gennemløbes af strømstyken I i tidsrummet t, eller når den passeres af den elektriske ladning Q.  
Spændingsfaldet over en seriekobling af kobling af komponenter er summen af spændingsfaldene over de enkelte komponenter
For et forgreningspunkt i et kresløb gælder, at summen af strømstyrkerne i de grene, hvor strømmen løber ind mod forgreningspunktet, er lig summen af strømstyrkerne i de grene, hvor strømmen løber bort fra forgreningspunktet.
  Karateristikken for en komponent er en graf over sammenhængen mellem spændingsfaldet U over komponenten og strømstyrken I gennem den. Både (I,U)-grafen og (U,I)-grafer anvendes. Figuren viser (U,I)-karakteristikken for en diode.
Resistansen R af en komponent er forholdet mellem spændingsfaldet U over den og strømstyrken I gennem den.
P er den effekt, hvormed der omsættes elektrisk energi i en komponent med resistansen R, når spændingsfaldet over den er U, eller strømstyrken gennem den er I.
Resistorer  
Ohms lov. Karakteristikken for en resistor er en ret linie gennem begyndelsespunktet. Hældningskoefficienten for (I,U)-grafen er resistorens resistans.
Erstatningsresistansen for en seriekobling af resistor er summen af resistanserne af de enkelte resistorer
Den reciprokke værdi af erstatningsresistansen for en parallelkobling af resistorer er summen af de reciprokke værdier af resistanserne af de enkelte resistore.
Resistansen af en homogen tråd  
R er resistansen af en homogen tråd med længden l, tværsnitsarealet A og resistiviteten e.
R er resistansen af en tråd ved celsiustemperaturen t, når trådens resistans ved temperaturen 0C er Ro, og a er materialets temperaturkoefficient for resistans ved 0C.
Strømforsyning
En strømforsyning eller et batteri kan opfattes som en elektromotorisk kraft Uo i serie med en resistor med resistansen Ri, som kaldes strømforsyningens eller batteriets indre resistans. Hvis strømforsyningen eller batteriet er tilsluttet et kredsløb, kaldes resistansen af dette kredsløb den ydre resistans og betegnes Ry. I er strømstyrken i kredsløbet.
Polspændingen Up er spændingsfaldet over det ydre kredsløb, som er tilsluttet strømforsyningens eller batteriets poler. Ry er resistansen af det ydre kredsløb, og I er strømstyrken i det ydre kredsløb.
Kapacitorer
Q er størrelsen af den elektriske ladning i en kapacitor, når spændingsfaldet over kapacitoren er U, og dens kapacitans er C.
Erstatningskapacitansen C for en parallelkobling af kapacitorer er summen af kapacitanserne af de enkelte kapacitorer i koblingen.
Den reciprokke værdi af erstatningskapacitansen C for en seriekobling af kapacitorer er summen af de reciprokke værdier af kapacitanserne af de enkelte kapacitorer.
E er energien i en opladet kapacitor.
E er størrelsen af den elektriske feltstyrke i plade mellemrummet af en pladekapacitor, når spændingsfaldet mellem pladerne er U, og afstanden mellem dem er d.
C er kapacitansen af en pladekapacitor i vakum med pladearealet A og pladeafstanden d.
Elektrostatik  
F er størrelsen af den kraft, som to elektriske ladede partikler påvirker hinanden med, når partiklerne har de positive ladninger Q og q, og afstanden mellem dem er r.

Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis deres ladning har samme fortegn, og de tiltrækker hinanden, hvis ladningerne har forskelligt fortegn.
F er størrelsen af kraften på en partikel, som har den positive elektriske ladning q, og som befinder sig i et punkt, hvor størrelsen af den elektriske feltstyrke er E.
U er spændingsfaldet mellem to punkter i et homogen elektrisk felt, hvor størrelsen af den elektriske feltstyrke er E, og d er afstanden i feltliniernes retning mellem de to punkter.
DE er størrelsen af den elektriske energi, der omsættes, når en partikel men den positive elektriske ladning q flyttes gennem spændingsfaldet U.
Magnetfelter
B er størrelsen af den magnetiske fluxtæthed i afstanden a fra en lang lige leder, når strømstyrken i lederen er I.
  Højrehåndsreglen: Grib med højre hånd om lederen med tommelfingeren i strømmens retning. De andre finger peger da i magnetsfeltes retning.
B er størrelsen af den magnetiske fluxtæthed i centrum af en flad cirkulær spole med N vindinger, radius r og strømstyrken I.
B er størrelsen af den magnetiske fluxtæthed inde i en lang spole med N vindinger og længden l, når strømstyrken i spolen er I.
F er størrelsen af kraften på et ret lederstykke med længden l, når strømstyrken i lederen er I, og lederstykket er vinkelret på feltlinierne i et hormogent magnetfelt. Den magnetiske fluxtæthed har størrelsen B. Kraftens retning er vinkelret på både lederstykket og feltlinierne.
  Højrehånds reglen: Hold højre hånd tæt langs lederen med fingerne i strømmens retning, så magnetfeltliniernes retning er vinkelret ind i håndfladen. Kraftens retning er da mod lillefingersiden.
F er størrelsen af kraften på et lederstykke med længden l, når strømstyrken i lederen er I, og lederstykket danner vinkelen q med feltlinierne i et hormogen magnetfelt. Den magnetiske fluxtæthed har størrelsen B. Kraftens retning er vinkelret på både lederstykket og feltlinierne.
F er størrelsen af kraften på en partikel med den positive ladning q, der bevæger sig med farten v vinkelret på feltlinierne i et magnetfelt. Størrelsen af den magnetiske fluxtæthed er B. Kraftens retning er vinkelret på både partiklens bevægelsesretning og feltlinierne.
  Højrehåndsreglen: Hold højre hånd med fingerne i partiklens bevægelsesretning, så magnetfeltliniernes retning er ind i håndfladen. Kraftens retning er da mod lillefingersiden, hvis partiklens ladning er positiv, og mod tommelfingersiden, hvis partiklens ladning er negativ.
F er størrelsen af kraften på en partikel med den positive ladning q, der bevæger sig med farten v i et magnetfelt. Størrelsen af den magnetiske fluxtæthed er B. Partiklen bevæger sig i en retning, der danner vinklen q med feltlinierne. Kraftens retning er vinkelret på både partiklens bevægelsesretning og feltlinierne.